Vinaora Nivo Slider

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

PRZEDMIOT NABORU:
-    Stanowisko: sprzątaczka;
-    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

- Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621 z póź. zm.)  

- Okres zatrudnienia: od 20 listopada 2017 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie

próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony;

-    Wymiar czasu pracy – pełny etat
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

WYMAGANIA:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
- dokładność oraz umiejętność pracy w zespole

- niekaralność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:
- zamiatanie, mycie podłóg,
- odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet, zabawek i innych przedmiotów będących na

wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
- mycie lamp, drzwi,
- mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
- mycie okien i ram,

- wynoszenie śmieci,

 -  Realizowanie innych zadań zleconych przez nauczyciela lub dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy,
- Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do

ogłoszenia);
-  Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z

     pełni praw publicznych (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

-  Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie

     toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o

     ubezwłasnowolnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);
-   Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą

„ za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 10.11.2017. na adres: Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 13.11.2107. o godzinie 10.00.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 14.11.2017 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o naborze dostępne również w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie oraz na stronie internetowej szkoły: www.bronikowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 518 09 64.  

Pliki do pobrania:

Nabór na stanowisko sprzątaczki.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do

                                                      Zespołu Szkół

                 Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie

                                         w roku szkolnym 2013/2014

SGiSP-2610.2/13 ZP

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

   Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

                                 w Bronikowie ul. Morownicka 26

                                           64-030 Śmigiel

                                     Tel/fax (65) 5 18 09 64

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2013/2014

 

 • Wybrano ofertę złożoną przez:

 

Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 OsiecznaCena wybranej oferty wynosi   -     76781,32zł

       Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożona została jedna oferta Wykonawcy przez                                                 Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna


Cena całkowita oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył w planie finansowym na sfinansowanie zamówienia.

Po zbadaniu oferty oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z ust. 16 SIWZ) oferta   uzyskała łączną ilość punktów 100 (jedynym kryterium była cena). W związku z powyższym Zamawiający wybrał tą ofertę.            

Bronikowo, dnia 19.06.2013 r. 

                                                                                      Zatwierdził:

                                                                                /-/ Piotr Filipowicz

                                                                                                     /dyrektor/  

Śmigiel: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2013 - 2014
Numer ogłoszenia: 103069 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie , Bronikowo, ul. Morowicka 26, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 5180964, faks 65 5180964.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2013 - 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2013/2014(187dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług autobusem w ilości 1 szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolnym: Bronikowo, który obejmuje wsie Bronikowo,Morownica, Nowe Szczepankowo, Stare Szczepankowo, Machcin, Podśmigiel, Sikorzyn..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie (na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada licencję właściwego organu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

   

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

   

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie (na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz, że: - dysponuje sprawnymi technicznie autobusem w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia: minimum jednym autobusem autobus musi posiadać minimum 45 miejsc pasażerskich siedzących.

   

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

   

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony /e i podpisany formularz Oferty Wykonawcy - wg wzorów stanowiących zał nr 5; 2. Stosowne Pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu; 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach: 1) zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras zmian liczby kursów w ciągu dnia; zmniejszenie lub zwiększenia liczby kursów w trakcie trwania umowy. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Zamawiajacego. 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 2.Zmiany umowy mogą nastapić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bronikowo.pl, zakładka przetargi; www.bip.smigiel.pl zakładka przetargi -usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie Bronikowo ul. Morownicka 26 64-030 Śmigiel tel/fax 65 518 09 64.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie Bronikowo ul. Morownicka 26 64-030 Śmigiel tel/fax 65 518 09 64.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SIWZ
Oświadczenie art. 22 ust. 1- załącznik nr 1
Oświadczenie art. 24 ust. 1- załącznik nr 2
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3
Grupa kapitałowa - załącznik nr 4
Oferta wykonawcy - załącznik nr 5
Projekt umowy - załącznik nr 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013 ”

 

SG i SP w Br. 2610.1.2012.ZP

 


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie
ul. Morownicka 26
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5 18 09 64 begin_of_the_skype_highlighting                          end_of_the_skype_highlighting, fax 65 5 18 09 64

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkól Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013 ”

Wybrano ofertę złożoną przez:


Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna

cena oferty - 84488 zł - 100 pkt


Uzasadnienie wyboru oferty:
Po zbadaniu wszystkich ofert oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z zapisami ust. 12 SIWZ) złożona oferta otrzymała największą liczbę punktów spośród nie odrzuconych ofert, a cena oferty brutto nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający przeznaczył w planie finansowym szkoły na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożyli oferty Wykonawcy, którzy uzyskali łączną ilość punktów (jedynym kryterium oceny ofert była cena):

1. Oferta nr 1


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. Z.o.o.

64-000 Leszno

Ul. Narutowicza 76

 

cena oferty - 93692 zł – 90,18 pkt


2. Oferta nr 2


Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna

cena oferty - 84488 zł - 100 pkt


3. Oferta nr 3


Przewozy Krajowe i Zagraniczne
Andrzej Berliński
Stare Oborzyska
Osiedle PKP 4/6
64-000 Kościan


cena oferty 87320zł – 96,76 pkt


Bronikowo, dnia 25.06.2012 r.


Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie
/-/ Piotr Filipowicz

Śmigiel: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 204250 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie , Bronikowo, ul. Morowicka 26, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 5180964, faks 65 5180964.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bronikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013(190 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług autobusem w ilosci 1 szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolnym: Bronikowo, który obejmuje wsie: Bronikowo, Morownica, Nowe Szczepankowo, Stare Szczepankowo, Sikorzyn, Machcin, Smolno, Podśmigiel..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że - posiada licencję właściwego organu na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatniich trzech lat przed upływem terminu skladania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych wykonuje - co najmniej jedną usługę związaną z przewozem osób i której wartość wynosiła przynajmniej 75000 zł.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie,że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz, że: - dysponuje sprawnym technicznie autobusem niezbędnym do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia: minimum jednym autobusem, - proponowany w ofercie autobus musi spełniac wymagania dotyczące liczby miejsc pasażerskich; minimalna ilość miejsc jest określona w ust. 3 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony/e i podpisany/e formularz/e Oferty Wykonawcy - wg wzorów stanowiacych załącznik nr 5 do SIWZ; 2)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4)pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach: 1)zwiększenia/zmniejszenia kolometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach:objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych, w zwiazku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras, zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez dyrektora szkoły, 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bronikowo.pl;- zakładka przetargi, www.bip.smigiel.pl zakładka przetargi - usługi Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel, tel/fax 65 5180964.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel, tel/fax 65 5180964 sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ

Oświadczenie_ art. 22 ust. 1 - zał.nr 1

Oświadczenie_art 24 ust.1- zał. nr 2

Wykaz wykonan. usług-zał. nr 3

Wykaz pojazdów-zał. nr 4

Oferta Wykonawcy-zał. nr 5

Projekt umowy-zał. nr 6